Advokatbyrå Marie Petersson

ArvsrättBouppteckning

När någon avlider skall en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet, om inte uppskov ges av Skatteverket. En bouppteckning innebär bland annat att den avlidnes tillgångar och skulder skall utredas.  I en bouppteckning utreds även vilka som är dödsbodelägare. Har den avlidne  efterlämnat ett testamente skall detta tas med i bouppteckningen. Det kan även bli fråga om att ta med andra handlingar, t.ex. tidigare skrivna gåvobrev av den avlidne. Om någon av de legala arvtagarna utelämnas från testamentet  finns speciella regler för delgivning och klanderfrist, dvs. att det finns möjlighet att klandra testamentet (överklaga till tingsrätt).  Om en bröstarvinge (den avlidnes barn) utesluts från ett testamente  finns särskilda regler som  reglerar laglott (skydd för bröstarvinge).


När bouppteckningen är upprättad och det inte är aktuellt att klandra testamentet skall ett arvsskifte ske.


Testamente

Ett testamente beskriver en persons yttersta vilja avseende vad han eller hon vill ska hända med sina tillgångar när personen avlider. Eftersom det är speciella formkrav vid upprättande av ett testamente kan det vara lämpligt att låta en advokat upprätta det.  För att undvika eventuella missförstånd och tolkningssvårigheter i ett testamente  kan det vara värt att rådgöra med en advokat angående utformningen och formuleringarna.


Advokat Malmö Arvsrätt
 
 
 
 

Advokat Marie Petersson i Malmö har erfarenhet av Arvsrätt, testamente, bouppteckning, boutredning, arv, testamentstagare,  testator , klander av testamenete , formkrav, framtidsfullmakt